LUTHERSKE FORDYPNINGSDAGER

Lutherske Fordypningsdager er et forum for å fremme sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse. Vi fokuserer på teologisk klarhet i møte med dagsaktuell forvirring, oppfriskning av kunnskap, sosialt samvær, uformell kontakt og sist men ikke minst; foredrag og forkynnelse til oppbyggelse, frimodighet og sjelesorg.

Alle engelske foredrag simultantolkes til norsk.

«Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!»
Hebreerne4:14
cloud_download

Program

Her kan du laste ned programmet for årets Lutherske Fordypningsdager.

person

Talere

Beskrivelse av talere under Lutherske Fordypningsdager

add

Påmelding

For påmelding kan du trykke på knappen ovenfor

  • Lutherske Fordypningsdager er et forum for å fremme sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse.
  • Vi fokuserer på teologisk klarhet i møte med dagsaktuell forvirring, oppfriskning av kunnskap, sosialt samvær, uformell kontakt og sist men ikke minst; foredrag og forkynnelse til oppbyggelse, frimodighet og sjelesorg.
  • Lutherske Fordypningsdager vil gjennom sine arrangementer fokusere på fundamentale trossannheter og på forkynnelsen av Guds Ord i lov og evangelium.
  • Vi samler mennesker som hører hjemme i ulike organisasjoner og kirkesamfunn, derfor er det viktig for oss å legge til rette for den gode samtalen slik at vennskap og nettverk utvikles mellom oss som har vårt hjem i vår lutherske bekjennelse endog i ulike forsamlinger.

SISTE NYTT

Litt om neste tema

I 2017 markeres at det er 500 år siden reformasjonen startet. Først og fremst er reformasjonsjubileet en anledning til å frimodig holde frem og istemme den lutherske bekjennelse av Guds Ord, slik våre fedre har gjort. Dernest gir jubileet en…

Ny nettside

fordypningsdager.com er nå lansert i ny drakt. Her kan du finne det du trenger i forbindelse med fordypningsdagene. Det er også laget en nytt mediearkiv slik at det skal bli mer oversiktlig å bruke.

SISTE OPPLASTNINGER

Bilder 2016

Kort sagt 2016

Foredrag 2016

HENSIKTEN MED LUTHERSKE FORDYPNINGSDAGER

info_outline

Hvorfor?

Arven fra den lutherske reformasjon er arven fra dem som gjenfant evangeliet. Evangeliet, som nærmest var glemt av kirken, ble kilden til ny frimodighet. Martin Luthers vitnesbyrd fra riksdagen i Worms i 1521 – der han møtte ultimatumet om å vike av fra Skriften eller å bli regnet som død – lyder: «Med mindre jeg blir overbevist av vitnesbyrdet fra Skriften eller ved klar fornuft (for jeg stoler ikke på paven eller konsiler alene, siden det er velkjent at de har ofte feilet og motsagt seg selv), er jeg bundet av Skriften jeg har sitert og min samvittighet er fanget i Guds Ord. Jeg kan ikke og vil ikke frasi noe, siden det er verken trygt eller rett å gå mot samvittighet. Jeg kan ikke gjøre noe annet. Må Gud hjelpe meg. Amen». Evangeliets klarhet er en sannhet som må forsvares med livet. I Jesus blod har vi frimodighet til å forkynne til alle syndere, til å rope ut om frelsen vunnet i Jesu død og oppstandelse, en seier vunnet for syndere som oss.

info_outline

Hvordan?

Forumet «Lutherske Fordypningsdager» er samling om de sentrale og livgivende sannheter i troen på den oppstandne Jesus Kristus og hans frelse for oss. Vi lever i en oppjaget tid, med raske endringer, nye strømninger og forvirrende trender. Vi mener fornyelse ikke skjer ved å begynne noe nytt, men å søke tilbake til kilden. Til fordypning i og ny konsentrasjon om grunnsannheter som ser ut til å glemmes, eller tåkelegges, i moderne kristelige løsninger.

Vi benytter talere som kjennetegnes med en klar bekjennelse og dyp innsikt i Skriften, og som sammen besitter bred pastoral erfaring og kunnskap om den situasjon vi i dag står i som lutheranere.

Den Hellige Ånd er ingen skeptiker, og det er ikke tvilsmål eller formeninger Han har skrevet i hjertene våre, men forsikringer som er vissere enn livet selv og all erfaring
Martin LutherOm den trellbundne vilje

LUTHER-ROSEN

info

Sort kors:

Lidelse, død og oppstandelse

info

Rødt hjerte:

Menneskets hjerte i sin naturlige farge

info

Hvit rose:

Troens glede, trøst og fred

info

Gyllen ring:

Den evige, himmelske saligheten

info

Blå himmel:

Den himmelske glede

Om Luther-rosen
Om Luther-rosen

Luther skriver om sitt segl i et brev til salmedikteren Lazarus Spengler fra 8. juli 1530:

“Siden I ønsker at vide, om mit Signet er truffet rigtigt, saa vil jeg her i alt Venskab meddele Eder mine første Tanker angaaende, hvad jeg kunde ønske at sætte i mit Signet som et Symbol paa min Theologi.
Det første skulde være et sort Kors midt i et Hjerte, som havde sin naturlige Farve, for at jeg kunde minde mig selv om, at Troen paa den korsfæstede gør os salige. Thi hvis man tror af Hjertet, bliver man retfærdiggjort. Men omend det er et sort Kors, der skal døde og ogsaa smerte, saa lader det dog Hjertet beholde sin Farve og fordærver ikke Naturen, d.v.s., det dræber ikke, men bevarer Live.

Thi den retfærdige skal leve af Tro, nemlig af Tro paa den korsfæstede. Men dette Hjerte skal staa midt i en hvid Rose for at tilkendegive, at Troen giver Glæde, Trøst og Fred og sætter Hjertet i en hvid, straalende Rose; men det er ikke den Glæde og Fred, som Verden giver, hvorfor Rosen skal være hvid og ikke rød; thi den hvide Farve er Aandernes og alle Englernes Farve. Denne Rose staar i et himmelblaat Felt, fordi denne Glæde i Aanden og Troen er en Begyndelse til den tilkommende himmelse Glæde, som allerede er tilegnet og grebet i Haabet, men endnu ikke er aabenbaret. Og i det blå Felt skal der være en gylden Ring som symbol paa, at denne Salighed i Himlen varer evigt og aldrig faar Ende, og at den langt overgaar al anden Glæde og Rigdom, ligesom Guldet er det ædleste og kostbareste Metal.”
(C.J. Holt, “Udvalgte breve af Martin Luther 1524-1546”, s. 213f)

MARTIN LUTHER. TYSK PROFESSOR I TEOLOGI, KOMPONIST, PREST OG MUNK!

0
Teser i Wittenberg
0
År gammel
0
Utgitte salmer
0+
Kjente utgivelser
For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved Ordet og sakramentene som midler blir Den Hellige Ånd gitt, han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet
Den augsburgske bekjennelse
Meny